Tradice, Poctivost, Profesionalita

Zákonné povinnosti provozovatele výtahů

Jaké zákonné povinnosti má provozovatel výtahů?
Povinností každého majitele (provozovatele) vyhrazeného zdvihacího zařízení je smluvně si zajistit servis tohoto zařízení s odbornou servisní organizací, která disponuje patřičným oprávněním a kvalifikacemi.
 
Pakliže majitel nebo provozovatel neplní tuto povinnost, pak přímo porušuje svoje prevenční odpovědnosti stanovené § 415 občanského zákoníku.
 
V dnešní době je to snad již naprosto vyloučené a všichni vlastnící, kteří mají ve svém objektu tato zařízení, jsou si vědomi nemalé zodpovědnosti za jejich bezpečný provoz a technický stav. Přeneste tuto nemalou starost a odpovědnost za Váš výtah na profesionály. Získáte tím nejen spolehlivý a bezpečný výtah, ale také klidné spaní, protože je o věc dobře postaráno.
Stručný přehled základních legislativních předpisů týkajících se provozu vyhrazených zdvihacích zařízení:
 • ČSN 274002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
  Tato norma stanoví základní požadavky pro provozování výtahů a provádění servisu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb.
 • ČSN 274007 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
  Tato norma stanoví základní požadavky na zkoušky po podstatných změnách a opravách a na odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu (dále jen výtahů). Tato norma se vztahuje na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, pokud právní předpisy pro ně nestanoví odlišné požadavky.
 • ČSN 274011 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů
  Tato norma platí pro provádění podstatných změn provozovaných výtahů, určených k dopravě osob nebo osob a nákladů. Norma stanovuje minimální rozsah požadavků, které mají být uplatněny při prováděné podstatné změně.
 • ČSN EN 81-80 a ČSN EN 115-2 - Odstraňování bezpečnostních rizik u výtahů a eskalátorů
  Nejdůležitější částí normy je rozdělení rizik do příslušných kategorií s termíny odstranění.
 • ČSN EN 81-72 - upravující požadavky na požární výtahy
  • požární výtah - je definován jako výtah instalovaný běžně pro dopravu osob, který má dodatečnou ochranu, řízení a signalizaci, které umožňují jeho použití s přímým řízením jednotky hasičského záchranného sboru. Stávající normy pro požární bezpečnost staveb požární výtah pojímaly jako výtah, který má zajistit rychlou dopravu požárních jednotek i požárního vybavení (zařízení) do všech podlaží objektu, přičemž se doporučuje jej navrhovat tak, aby bylo možné jeho použití i při běžném provozu v objektu.
  • evakuační výtah - výtah sloužící k evakuaci osob; jeho provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu požáru bezpečný.