Tradice, Poctivost, Profesionalita

Jak probíhá modernizace výtahů

Výhodami kompletní výměny výtahu jsou především:
 • Možnost změny parametrů:             
  • Výměna technologie za úspornější (snížení provozních nákladů)
  • Zvětšení kabiny výtahu a tím i provozní kapacity
  • Zvýšení rychlosti výtahu
  • Snížení hlučnosti celého zařízení
 • Veškeré práce jsou provedeny najednou (tzn. při jednom nepořádku a při jedné odstávce výtahu)
 • Výrazné snížení nákladů na servis díky značnému snížení poruchovosti výtahu
 • Plnohodnotná záruka na celé zařízení          
 
Nicméně snahou nás všech ve společnosti Výtahy Praha ČR je vždy nejprve zjistit skutečné potřeby a finanční možnosti zákazníka, a podle toho pak navrhnout takové řešení, které bude pro zákazníka akceptovatelné a jeho výtah bude vyhovovat všem platným normám a předpisům.
 
Proto nenabízíme žádný standardní typový ceník, ale na všech projektech pracujeme s individuálním přístupem podle potřeb zákazníka.
Prvním krokem musí být vždy podrobné zjištění aktuální stavu vašeho výtahu. V tomto ohledu je dobré mít k dispozici výsledky z Inspekční zprávy. Všechny nedostatky a provozní rizika jsou uvedena v protokolu této inspekční zprávy. Ne každý výtah vykazuje stejná bezpečnostní rizika. Některé starší výtahy již mohly například částečnou rekonstrukcí projít v minulosti.
 
Také výtahy postavené např. v devadesátých letech již nemusejí vykazovat všechna vysoká rizika. V těchto případech je možné provádět odstraňování rizik po částech. Proto je důležité vycházet vždy ze zjištěných výsledků aktuálního stavu.
 
Nejrozšířenějším způsobem odstraňování rizik na starých výtazích je však v současné době kompletní výměna celého zařízení.

PŘEHLED PODSTATNÝCH ZMĚN VÝTAHŮ,

které mohou být provedeny pouze na základě stavebního povolení nebo ohlášení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
PODSTATNÉ ZMĚNY VÝTAHŮ (členění a označení změn podle ČSN 274011)  STAVEBNÍ POVOLENÍ (§ 115 zákona č. 183/2006 Sb.) 
   
 4.1. a) Změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů:  
 •  Zvětšení ZDVIHU VÝTAHU nebo POČTU STANIC spojené se stavební úpravou šachty zasahující do nosné konstrukce nebo vzhledu stavby.
 • ano 
 4.1. c) Změny částí výtahu:  
 •  Změna ŠACHETNÍCH DVEŘÍ VÝTAHU, pokud je spojena se zvětšením stavebního otvoru v případech, kdy čelní stěna šachty výtahu, kde jsou ukotveny, je nosnou částí stavby.
 • ano 
 •  Výměna HYDRAULICKÉHO VÁLCE VÝTAHU, pokud nová konstrukce (umístění) vyžaduje zásah do nosné konstrukce stavby.
 • ano
 4.1. d) Úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor:  
 •  Úprava rozměrů STROJOVNY VÝTAHU nebo její posunutí v případě zvětšení zdvihu výtahu a možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby.
 •  ano
 •  Úprava rozměrů PROSTORU PRO KLADKY VÝTAHU nebo jeho posunutí v případě zvětšení zdvihu výtahu a možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby.
 •  ano
 •  Prodloužení ZDĚNÉ ŠACHTY VÝTAHU v případě zvětšení zdvihu výtahu nebo v případě změn rozměrů šachty - zásah do nosné konstrukce šachty.
 •  ano
 •  Zvětšení PROHLUBNĚ ŠACHTY VÝTAHU v případě, zasahuje-li se do nosných konstrukcí stavby.
 •  ano
 •  Změna stávajících otvorů v PODLAZE STROJOVNY VÝTAHU v závislosti na změně dispozice šachty v případě, je-li podlaha strojovny výtahu nosná.
 •  ano
 
 PODSTATNÉ ZMĚNY VÝTAHŮ (členění a označení změn podle ČSN 27 4011) OHLÁŠENÍ STAVBY (§ 104 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.)
 4.1. a) Změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů:  
 •  Zvýšení NOSNOSTI VÝTAHU spojené se zvýšením zatížení nosné konstrukce stavby.
 •  písm. n) - stavební úpravy, jejichž provedení může negativně ovlivnit stabilitu stavby a bezpečnost při užívání
 4. 1. c) Změna částí výtahu:  
 •  Výměna DRUHU NEBO TYPU VODÍTEK VÝTAHU, pokud při výměně dojde ke změně způsobu uchycení na zavěšení vodítek.
 • písm. n) - stavební úpravy, jejichž provedení může negativně ovlivnit stabilitu stavby a bezpečnost při užívání
 4. 1. d) Úpravy stavebních částí výtahu nebo výtahových prostor:  
 •  Změna původního ohrazení šachty výtahu na KOVOVOU SAMONOSNOU ŠACHTU výtahu.
 • písm. n) - stavební úpravy, jejichž provedení může negativně ovlivnit stabilitu stavby a bezpečnost při užívání
 •  Změna materiálu opláštění KOVOVÉ SAMONOSNÉ ŠACHTY výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu.
 • dtto
 •  Změna materiálu výplně STÁVAJÍCÍHO OHRAZENÍ ŠACHTY výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu.
 • dtto
 • Doplnění CHYBĚJÍCÍHO OHRAZENÍ ŠACHTY VÝTAHU spojené se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu.
 •  dtto