Tradice, Poctivost, Profesionalita

Služby

Poradenská činnost

Pomáháme vám vybrat nejlepší řešení
V rámci poradenské činnosti pomáháme zákazníkům vybírat nejvhodnější řešení pro konkrétní objekt a navrhujeme optimální výtah. Naši odborníci mají mnohaleté zkušenosti z výtahářského oboru.
Poradenská činnost

Technický dozor

Naši revizní technici jsou tu pro vás

Pro zákazníky zajišťujeme technický dozor z pohledu revizních techniků a garantujeme tak kvalitní montáž veškeré technologie.

 

Technický dozor

Činnosti technického dozoru zahrnují zejména následující body.
1
seznámení se s dokumentací, obsahem smluv
2
odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu
3
sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby
4
spolupráci s projektantem stavby zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
5
spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření nebo při provádění odstranění případných závad projektu
6
organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů z jednání
7
sledování a kontrola stavby z hlediska prováděných prací, projednávání všech změn a odchylek projektu
8
kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny
9
sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách a předpisech, pravidelné zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby, stanovení podmínek na nápravu
10
sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.)
11
okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech
12
sledování postupu provádění a plnění stavebních prací
13
ontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů pro fakturování v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby a na základě zjišťovacích protokolů
14
spolupráci při technickém řešení veškerých sporů
15
příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, dohled nad odstraněním vad a nedodělků
16
účast na předání dokončené stavby a potvrzení protokolu o předání a převzetí
17
spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí
18
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
19
kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby
20
souhlas s úhradou konečné faktury (zádržného)
21
dohled na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti
22
uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění provozu (užívání) dokončené stavby